A.G.O.V.V.'62 (Amsterdamse Glazenwassers Ontspannings Voetbal Vereniging 1962)

A.G.O.V.V.'62 (Amsterdamse Glazenwassers Ontspannings Voetbal Vereniging 1962)

Oprichtingsdatum: 7-04-1962

Opheffingsdatum: 1-07-1974